POLÍTICA DE PRIVADESA I TERMES I CONDICIONS

Les persones usuàries, si marquen la casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per
tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la disposició de la persona usuària en el lloc web de la companyia.
Totes les persones  usuàries que accedeixen a la nostra pàgina web podran conèixer tot el seu contingut sense necessitat de facilitar cap informació de caràcter personal. Les seves dades personals solament seran recaptades quan vostè empleni voluntàriament el(s) nostre(s) formulari(s). En aquest cas, la persona usuària garanteix l'autenticitat, exactitud i veracitat de la informació facilitada, i es compromet a mantenir actualitzades les dades de caràcter personal, de manera que les mateixes persones responguin, en tot moment, de la seva situació real. La persona usuària serà l'única responsable de les manifestacions falses o inexactes i dels perjudicis que aquestes poguessin causar.
En compliment de l'establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, li comuniquem que totes les dades facilitades a través de formularis electrònics i/o mitjançant correu electrònic són less estrictament necessàries per a la correcta identificació de la persona remitent. Aquesta informació serà tractada amb estricta confidencialitat i amb l'única finalitat de  gestionar  sol·licituds d'informació o pressupostos. Vostè en queda informat i presta el seu ple consentiment exprés per utilitzar les seves dades per a les activitats relacionades amb l'objecte social de l'entitat.

TITULARITAT

Per donar compliment al deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, del serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació es reflecteixen les dades de titularitat d'aquest lloc web:

catconsum.com és propietat de CONRESCATCON S.L., amb domicili social a l'edifici Redessa, camí de Valls, 81-87 despatx 27 de Reus (43204 Tarragona), amb NIF B67368480.

DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES

Les persones usuàries podran dirigir una comunicació per escrit al domicili social de CONRESCATCON S.L. o a l'adreça de correu electrònic indicada en l'encapçalament d'aquest avís legal, incloent-hi en tots dos casos fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per sol·licitar l'exercici dels drets següents:
• Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals: Vostè podrà preguntar-nos si estem tractant les seves dades.

• Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.

• Dret a sol·licitar la limitació o cancel·lació del seu tractament. En aquest cas, únicament seran conservades per nosaltres per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

• Dret a oposar-se al tractament: Nosaltres deixarem de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, tret que, per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions, s'hagin de seguir tractant.

• Dret a la portabilitat de les dades: En cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, nosaltres li facilitarem la portabilitat de les seves dades a qualsevol altra empresa que ens indiqui en un format estructurat, intel·ligible i automatitzat.

Aquests drets són personalíssims i seran exercits per la persona interessada, sense altres limitacions de les que prevegi la legislació aplicable. Podrà, no obstant això,  actuar el representant legal de la persona usuària interessada quan aquesta es trobi en situació d'incapacitat o minoria d'edat que l’impossibiliti l'exercici personal d'aquests. L'exercici dels seus drets el farà efectiu elresponsable del fitxer dins dels deu dies següents al de la recepció de la sol·licitud. En el cas que el responsable del fitxer consideri que no escau accedir al que s’ha sol·licitat, li ho comunicarà de manera motivada i dins del termini assenyalat en aquest apartat. En els casos en què, tot i ser procedent la cancel·lació de les dades, no sigui possible exigir-ne l’ extinció físicament, tant per raons tècniques com per causa del suport informàtic utilitzat, nosaltres procedirem a bloquejar-les amb la finalitat d'impedir que s’utilitzin, fins que siguin eliminades completament dels sistemes d'informació. Reclamació davant l'autoritat de control. Si vostè considera que hi ha un problema amb la forma en la qual estem fent servir les seves dades, podrà dirigir les seves reclamacions a l'autoritat de protecció de dades que correspongui. i L'Agència Espanyola de Protecció de Dades és la indicada en el cas d'Espanya (www.agpd.es).

CESSIÓ DE DADES

L'informem que les seves dades podran ser cedides a empreses col·laboradores. Vostè podrà en qualsevol moment oposar-se a aquesta cessió enviant un correu electrònic a l'adreça indicada en l'encapçalament d'aquest avís legal.

CONSERVACIÓ DE DADES

D'acord amb el que es disposa en l'art. 13.2.a. de l’RGPD, s'estableix un termini durant el qual les dades personals seran conservades. S'estableixen com a criteris de conservació de la informació les següents mesures: a) les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la nostra relació contractual. b) Una vegada finalitzada, tenim l’obligació legal de mantenir-ne 1 any les derivades de connexions realitzades per Internet amb el nostre lloc web, correu electrònic i trucades telefòniques de veu o missatgeria instantània.

Dades dels clients: El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el client contracti. En qualsevol cas, serà el temps mínim necessari i es podrà mantenir fins a: a) 4 anys, tal com estableix la Llei d’infraccions i sancions en l'ordre social (obligacions en matèria d'afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris...); art. 66 i seg. de la Llei general tributària (llibres de comptabilitat...); b) 6 anys, segons l’art. 30 del Codi de comerç (llibres de comptabilitat, factures...); c) 10 anys, segons l’art. 25 de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i delfinançament del terrorisme.

Dades recaptades a través de la web: Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers dels quals nosaltres som els titulars.
Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, de forma total o parcial, dels continguts d'aquest lloc web, sense autorització expressa del titular. El titular es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que calgui posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del titular.