Milmans: les diferents incidències del coronavirus a la feina

Miquel GrauReportatge, Sense categoriaFeu un comentari

respostes legals al Coronavirus

El passat dimecres 11 de març de 2020 l’OMS (Organització Mundial de la Salut) feia pública la decisió de considerar la infecció per COVID-19 (conegut com a “coronavirus”) una pandèmia, terme que s’utilitza quan una epidèmia afecta múltiples països.

Les informacions sobre tot allò que té relació amb el “coronavirus” s’han d’actualitzar constantment, ja que tant en l’àmbit sanitari com en l’àmbit econòmic els governs i les autoritats sanitàries van decidint com afrontar la situació segons avancen els contagis.

A través d’aquest article intentarem resoldre alguns dubtes sobre l’afectació que pot tenir aquesta pandèmia en el nostre dia a dia i, sobretot, la seva incidència en el mercat de treball.

Quins drets tenen els treballadors davant d’un confinament forçós?

Al BOE núm. 62, d’11 de març de 2020, es va publicar el Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública. Aquest Reial Decret Llei estableix que, a fi de protegir la salut pública, es considerarà excepcionalment situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores provocats pel virus COVID-19.

En tots dos casos (aïllament o contagi) la durada d’aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa emès pel Servei Públic de Salut (SPS) i la corresponent alta. En cap cas aquests comunicats de baixa/alta podran ser emesos pels facultatius de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social (MCSS), l’Institut Social de la Marina o les Empreses Col·laboradores.

La contingència a emplenar per part dels facultatius dels SPS en els comunicats de baixa/alta serà sempre Malaltia Comuna (encara que a efectes reals sigui considerada com a accident de treball).

Podrà causar dret a aquesta prestació la persona treballadora per compte propi o d’altri que es trobi en la data del fet causant en situació d’alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social.

La data del fet causant serà la data en la qual s’acordi l’aïllament o malaltia del treballador, sense perjudici que el comunicat de baixa s’expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

Tret que el govern decideixi una altra cosa, estem parlant d’una situació assimilada a l’accident de treball. Això vol dir que el càrrec anirà a la Seguretat Social (i no a la Mútua d’accidents de treball). S’haurà de veure com la Seguretat Social (l’INSS) gestiona les millores de la prestació per incapacitat temporal derivades d’accident de treball o malaltia professional que recullen alguns convenis: ara mateix desconeixem si ho respectarà o, al ser una situació assimilada, utilitzarà el criteri general de l’Estatut dels Treballadors que recull que les baixes considerades com a malaltia professional perceben, des de l’endemà de la baixa, un 75% de la base reguladora.

La durada estimada d’aquests processos d’IT es fixa entre 5 i 30 dies naturals (processos de curta durada conforme el RD 625/2014). Tal com recull l’esmentat Reial Decret, l’emissió del primer comunicat de confirmació no excedirà en més de set dies naturals la data de baixa inicial. Els successius comunicats, en cas de ser necessaris, no podran emetre’s amb una diferència de més de catorze dies naturals entre si.

Per a l’adequat abonament de la prestació econòmica en aquests processos d’IT, recordem que fins que no s’emeti el comunicat mèdic de baixa no s’iniciaran les actuacions tendents a la suspensió de la relació laboral i al reconeixement del dret a la corresponent prestació econòmica. És per això que s’estima necessari insistir en el següent:

  • El comunicat de baixa mèdic per aïllament requerirà, prèviament a la seva emissió, la confirmació de la procedència d’aquest aïllament per part de l’autoritat sanitària competent de cada Comunitat Autònoma o a qui aquesta autoritzi. Per això, és indispensable que la informació sobre l’aïllament arribi amb la major promptitud possible als facultatius competents per a l’emissió del comunicat de baixa.
Coronavirus: drets i deures

Ara que han tancat les escoles, qui es fa càrrec de les criatures?

Les famílies amb criatures que s’han vist afectades per la decisió del govern català de tancar tots els centres d’educació de Catalunya tenen diverses opcions:

  • Negociar amb l’empresa la possibilitat de realitzar les tasques des de casa, el conegut com a teletreball. L’art. 34.8 de l’Estatut dels Treballadors (ET), modificat fa un any pel Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació, planteja, resumidament, el dret dels treballadors a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

S’ha de tenir en compte, però, que aquesta mesura serà acordada de mutu acord per empresa i treballador, no podent-se imposar unilateralment per cap de les dues bandes. La viabilitat d’aquesta mesura depèn, en gran part, del sector al qual es dediqui l’empresa.

  • En virtut del mateix article 34,8 de l’ET, es pot demanar una adaptació de la jornada laboral. Igual que en cas anterior, requerirà de mutu acord entre empresa i treballador/a, però l’empresa només podrà negar-se amb motivació justificada. Aquesta pot ser una bona opció per a poder combinar les diferents feines de les persones progenitores del nucli familiar.
  • Una tercera opció podria ser una reducció de jornada, que podria revertir-se en el moment en què les escoles reobrissin. Aquesta opció, però, sí que comportaria una disminució dels ingressos proporcional a la reducció de jornada sol·licitada.

Tot i que l’art. 37 de l’ET estableix que aquesta opció només és factible per famílies amb menors de 12 anys, una recent sentència al·lega que el que s’ha de justificar és la necessitat d’atenció del menor per part de l’adult, no quedant excloses d’aquest dret, a priori, les persones amb fills menors d’edat en general.

Una altra excepció a tenir en compte és el preavís necessari que marca l’ET per a poder-se acollir a aquesta mesura. En cas de força major, com seria l’actual de confinament pel COVID-19, aquest preavís no hauria de ser un requisit insalvable.

Pel que fa a la part de reducció de salari que comporta aquesta opció, haurem d’estar atentes a les novetats dels propers dies, ja que el govern ha anunciat possibles mesures per pal·liar-ne els efectes.

Les persones treballadores autònomes i les petites empreses, a quins recursos podran accedir per a pal·liar les conseqüències?

Les persones treballadores autònomes també estan incloses en el supòsit publicat en el BOE núm. 62, d’11 de març de 2020 on es publica el Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, comentades anteriorment. Aquest canvi suposarà un 15% més en la prestació, així com el cobrament de la prestació des del primer dia per als autònoms que es vegin afectats per contagi o confinament.

A banda, el govern espanyol ha adoptat un pla de mesures excepcionals en l’àmbit econòmic per mitigar l’impacte del COVID-19, que permetrà mobilitzar fins a 18.225 milions d’euros durant aquest any. Com a mesures més destacades, s’ha aprovat flexibilitzar els ajornaments del pagament d’impostos durant un període de sis mesos, prèvia sol·licitud, amb bonificació als tipus d’interès. Aquesta mesura permetria injectar fins a 14.000 milions d’euros de liquiditat. També s’ha disposat una línia de finançament específica a través de l’Institut de Crèdit Oficial per import de 400 milions d’euros per atendre les necessitats de liquiditat de les empreses i treballadors autònoms del sector turístic, així com totes aquelles activitats relacionades que es vegin afectades pel coronavirus.

De moment no tenim informacions sobre l’anunci que feia el govern espanyol fa uns dies: la moratòria de tres mensualitats consecutives en les cotitzacions a la Seguretat Social tant per a empreses com per a autònoms. Aquesta bonificació forma part de la bateria de mesures que va sol·licitar la setmana passada la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (LLIGA) a la vicepresidenta econòmica del Govern per a pal·liar l’impacte econòmic que pot tenir l’epidèmia del COVID-19 en els petits negocis.

La Generalitat, per la seva banda, ha anunciat l’impuls d’una línia de préstecs de fins a 1.000 milions d’euros destinada a petites i mitjanes empreses. L’objectiu d’aquesta és garantir la liquiditat i el manteniment dels llocs de treball. Segons s’ha anunciat, es vehicularà a través d’entitats financeres amb l’aval de l’ICF i Avalis de Catalunya.

Per acabar, com hem dit a l’inici d’aquest article les informacions sobre tot allò que té relació amb el “coronavirus” s’han d’actualitzar constantment, ja que tant en l’àmbit sanitari com en l’àmbit econòmic els governs i les autoritats sanitàries van decidint com afrontar la situació segons avancen els contagis.

Milmans us podrà ajudar amb tots els dubtes que us puguin sorgir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *